طراحی الگو برنامه درسی


طراحی درسی برنامه الگو

برنامه درسی الگو طراحی

برنامه درسی طراحی الگو

الگو طراحی درسی برنامه

درسی الگو برنامه طراحی

طراحی درسی الگو برنامه

الگو درسی برنامه طراحی

الگو برنامه درسی طراحی

الگو درسی طراحی برنامه

درسی طراحی برنامه الگو

برنامه طراحی درسی الگو

تحلیل «نظریه برنا درسی» در کتب دانشگاهی ایران

این کتاب آن چنان که در مقد آن آمده است حاصل کار مطالعاتی سه ساله دوره دکتری برنا ریزی درسی در حوزه دیدگاه های برنا درسی است و علاوه بر برداشت ها و طبقه بندی ها شامل طراحی و تدوین الگو نیز می شود در فصل اول این کتاب به موضوع ایدئولوژی های برنا

جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

مناسبوکارآمد17بابهره گیریازالگوهایطراحیآموزشی و کمک آموزشی به منظور تعمیق یادگیری و به عنوان یکی از ارکان اساسی برنا ریزی درسی و بستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار است 18 طراحی آموزشی هم به عنوان یک علم هم به

اولین دانشجوی دکتری برنا ریزی درسی دانشگاه تبریز

12 به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز محمدرضا عزتی با دفاع از رساله دکتری خود تحت عنوان quot طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنا درسی آموزش فناوری برای دوره آموزش عمومی پایه های ۹ ۱ quot با راهنمایی دکتر یوسف ادیب استاد

1396/11/03 – Tabrizu.ac.ir

مقاله طراحی الگوی برنا درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد

مقد تقاضا برای برنا های درسی که دربرگیرنده بازتاب های اجتماعی و مشارکت افراد در شکل دهی مستمر اجتماع است رو به افزایش گذاشته است این مطالعه به طراحی و اعتباربخشی الگوی برنا درسی تجربه شده با تأکید بر دیدگاه های اندیشمندان

1396/11/03 – Tpbin.com

مرور کالین بر الگوها

عناصر و بایسته های موردنظر نظام آموزشی شکل می یابد در این مقاله چگونگی پدید آمدن یک برنامة درس ی با پیروی از هریک از الگوهای س ه گانة یاد ش ده موضوع های درسی مدون دانش آموز و جامعه مورد بحث قرار می گیرد کلید واژه ها طراحی برنامة درسی

1396/11/03 – Roshdmag

ای ر در ر ی ا ا ی ب

ا ی ب ا ی در ر ای ر م ا د ل د د د ی ه ا ن ی در ٻ ٻ زه ی ٻ م ا ٺ در ٺ ه ی ر ٺ ٺ و ا ا ً دارای 8 ا ٺ در ر ٺ م ٺ

1396/11/03 – Jcr.shirazu.ac.ir

الگوی طراحی برنا درسی نیروی دریایی

چکیده دغدغه ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تأکید فرماندهان و مسئولان بر اصلاح نظام آموزشی شد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اصلاح نظام وجود یک الگوی مطلوب برنامةدرسی است که برای طراحی برنا های درسی مورد استفاده قرار گیرد در این راستا

1396/11/03 – Rmt.iranjournals.ir

فرم برنا درسی دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم

1 برنا ریزی درسی مفاهیم و نظریه ها 2 مفاهیم و کلیات در طراحی آموزشی 3 رویکردهای یادگیری و طراحی آموزشی 4 فرایند و عناصر طراحی آموزشی 5 الگوهای طراحی آموزشی 6 نظریه های آموزش از راه دور 7 طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی

1396/11/03 – Sme.sbmu.ac.ir

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنا درسی نقدی بر پژوهشهای انجام

با وجود علاقه روزافزون صاحبنظران و همچنین نیازهای موجود برای طراحی الگوهای جایگزین و مطلوب در حوزه برنا درسی نظام طراحی برنا درسی با فقدان و بی توجهی نسبت به مفهوم الگو فهم و درک آن تقسیم بندی آن الگوپردازی و دیگر مسائل مرتبط با

1396/11/03 – Pejvak.sbu.ac.ir

ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنا درسی تربیت معلم

2115 در ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنا درسی تربیت معلم نیز تالش شده است چنین هویتی حفظ گردد با نظر به انواع الگوهای برنا ریزی درسی ارائه شده الگوی طراحی شده ماهیتی تلفیقی را از خود به نمایش می گذارد چارچوب مفهومی نظری الگوی

1396/11/03 – Psyedu.toniau.ac.ir

الگوی طراحی برنا درسی وارونه در آموزش عالی mahmoud

ا ی ا در وارو در آ زش 1 د ی ا ف ا ر ارا ا زه در ص ری ی در آ زش در ص ا ن ی آ ز ر ی ف ای ا اده رگ ا ی ر در آ زش

1396/11/03 – Academia

علوم تربیتی برنا درسی آموزش عالی رویکرد شایستگی محور

24 علاوه بر این هدف طراحی هدایت و ارزشیابی تجربیات آموزشی را شامل میشود در ضمن سازماندهی برنا نخستین توجیه مدون الگوی یک برنا مبتنی بر شایستگی در 1918 در کتاب بابیت به نام quot برنا درسی quotظاهرشدبا بررسی ادبیات

1396/11/03 – Oloom-tarbyati

مقاله طراحی الگوی مطلوب برنا درسی تربیت اجتماعی مبتنی

خداوند در قرآن کریم انسان را به طور فطری اجتماعی معرفی م ینماید ی ا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عن

1396/11/03 – Civilica

برنا ریزی درسی مهر ۹۶

۷ آشنایی فراگیر با مطلب و واژگان مرتبط با انواع برنا درسی و سطوح تصمیمگیری ۷ آشنایی فراگیر با مطلب و واژگان مرتبط با تعاریف اجزاء و الگوهای طراحی برنا درسی ۷ آشنایی فراگیر باصطلب و واژگان مرتبط با تعریف اهمیت و الگوهای

1396/11/03 – Academics

راهنمای برنا درسی طراحی و دوخت دفتر تألیف فنی و حرفه ای و

ا ا و س ا زی و دو دا ر ی د اری و اری ا و و ا وف و د ش د و را ای ش ا ا ت ا ا در وه و 14 در ا ان و ا ا ت ا ا

1396/11/03 – Tvoccd.oerp.ir

زا طراحی الگوی برنا درسی کارآفرینی برای کودکان پیش دبستان

چکیده هدف از انجام این تحقیق » طراحی الگوی برنا درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنا درسی کارآفرینی و مربیان « است این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی به لحاظ ابزار از نوع ارزشیابی و

1396/11/03 – Journals

1 ترم کارشناسی مقطع تکنولوژی طراحی و دوخت رشته 59 59

برنا درسی ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 59 59 رشته تکنولوژی طراحی و تا 1 طراحی لباس با الهام B 791359 طراحی و بافت پارچه 3 غالمی B داوری A 079 هندسه نقوش B 791351 طراحی الگو 1 3 علوی A فخری B 07 079 79117

1396/11/03 – D-sabzevar

الگوی استقرائیتکوین مفهوم

کارگاه برنا ریزی و طراحی تدریس و یادگیری مفاهیم برنا درسی برنا درسی به عنوان مجموعه ای از موضوعات محتوای آموزشی مواد آموزشی آنچه توسط موسسه آموزشی برای یادگیری در داخل و خارج از آن هدایت می شود مجموعه ای از تجارب یادگیری مشارکت

1396/11/03 – Duo.araku.ac.ir

طراحی الگوی سنجش برنا درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران

میزان پایایی ابزار طراحی شده به وسیله الفای کرونباخ سنجش و با مقدار 086 تایید شد به منظور سنجش روایی نیزاز نظر صاحبنظران و استادان برنا ریزی درسی بهره گرفته شد همچنین به منظور اطمینان از بخش مدل انداز هگیریاز تحلیل عاملی تاییدی

1396/11/03 – Jiera.ir

طراحی و اعتباربخش ی الگ وی برنا درس ی فعالیت های ف وق

21 جولای طراحی و اعتباربخش ی الگ وی برنا درس ی فعالیت های ف وق برنا برای دانش آموزان دوره دبیرستان با تأکید بر آموزش های همگانی ناجا 1امیر نادری 1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی چکیده تأمین امنیت و صیانت نوجوانان به

1396/11/03 – Journals

الگوی برنا ی درسی پست مدرن و کاربرد آن در نظام آموزش پرستاری

یافته ها در نتیجه این پژوهش الگوی برنا ی درسی پست مدرن به منظور کاربرد در نظام آموزش پرستاری طراحی گردید یافته های دیگر تحقیق نشان داد که بیش از 82 درصد از متخصصان برنا ریزی درسی عناصر الگوی پیشنهادی را در سطح مطلوب ارزشیابی

1396/11/03 – Jne.ir

آ وز معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آ زش ی در ا د ا ر ان م در ا ٯ ٻ ی در و ف ارا ی را ده ای ا و ن در 11 3 ا ی ی آ ز د ه ی 1 ی ط آ زش در اوا د ی 1940 و اوا د ی

1396/11/03 – Edu.umsu.ac.ir

همایش ملی تغییر برنا درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

همایش ملی تغییر برنا درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردیداین همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه

1396/11/03 – Symposia

برنا درسی ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی خبرگزاری فارس

21 الگوی مناسب در طراحی برنامة درسی تربیت اخلاقی که با نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی سازگار باشد رویکرد تلفیقی فطرت گراست این رویکرد برخاسته از دیدگاه اسلام نسبت به انسان شناختی دینی استدر این دیدگاه «فطرت»

1396/11/03 – Farsnews

مفهوم پردازی برنا درسی و جایگاه آن

واژه برنا درسی یا curriculum از ریشه لاتین Race course واژه برنا درسی یا curriculum از ریشه لاتین Currere معروف ترین برداشت ارائه شده از عناصر برنا آموزشی طبقه بندی الگوی فرانسیس کلاین در الگوی مطالعه آموزشی SOS باشد کلاین نه

1396/11/03 – Nigc.ir

طراحی الگوی برنا درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد

ه ای ی در در ه ز ب ی ا و ر ا اد در د ا ع ا رو ا ا ا ا ا ا و ا ر ا ی در ه د ه ی ا ان ار س داز د روش و در دو

1396/11/03 – Ijme.mui.ac.ir

طراحی الگوی نیازسنجی در برنا درسی پژوهشگاه علوم و فناوری

نیازسنجی یکی از قلمروهای نوین حوزه برنا درسی است که بویژه از نی دوم قرن بیستم از رشد بسیار سریع و قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است تنوع دیدگاهها و نقطه نظرات در این زمنه از یک سو موجبات غنای رشته برنا درسی را فراهم نموده است و از سوی

1396/11/03 – Ganj.irandoc.ac.ir

دانلود فایل

1 رابطه میان رشته برنا درسی با آموزش طراحی آموزشی ارتباط این دو رشته در نظریه های موجود می باشد در دسترس نبودن یک الگو مشکل ساز است دانشجویان این رشته بیشتر با مفاهیم و تعریفهای مربوط به برنا درسی آشنا می شوند نه فرایند تدوین

1396/11/03 – Dabirbook

ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنا های درسی

طراحی و سازماندهی برنا های درسی به طور سنتی مبتنی بر شیوه رشته های علمی موضوع مدار با مسائل و کاستیهای عدیده ای همراه است از جمله این مشکلات می توان به عدم توجه به برخی از اصول یادگیری اشاره کرد در طریقه سنتی یادگیری به منزله کسب

1396/11/03 – Isih.ir

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

11 باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنا ی درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنا درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست های مناسب

1396/11/03 – Nlai.ir

ی ها آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی واکاوی تدریس پژوهی

باشد کلید واژه ها آموزش چندفرهنگی برنا درسی چندفرهنگی کثرت گرایی فرهنگی نویسنده مسئول جامعه توجه نداشته و صرفاً درصدد توسعه و ترویج یک الگوی غالب و یکنواخت فرهنگی است Crow 2005 نگاه دوم نگاه نوین به مس أ له فرهنگ

1396/11/03 – Trj.uok.ac.ir

پرسشنا رایگان طراحی الگوی برنا درسی هنر دوره راهنمایی

8 در این راستا هدف اصلی رساله طراحی الگوی برنا درسی هنر دوره راهنمایی به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت اندیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان برنا درسی قرار گیرد

1396/11/03 – Questionnaire1

طراحی الگوی برنا درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر

هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی در طراحی برنا درسی نظام آموزش عالی ایران بوده است برای ارائه الگوی طراحی برنا درسی آموزش ترکیبی از روش پژوهش داده بنیاد استفاده شده است هدف روش پژوهش داده بنیاد خلق و

1396/11/03 – Jsr-e.khuisf.ac.ir

ش ی در ی ی ی در آ ز ه فصلنا علمی

اران رو د ا ا ی ی در ی از ی « ٻ دک ٺ ار 6 » و ٺ ٺ ودی « ٺ ار 7 » ی ٺ ی 1382 ص 99 از ٻ ا ٺ ی ی ی ٻ ان ٻ ا ٻ ی ر وا ٺ ر و از ا ٻ ی ی و ا و ن ی ی ٻ ان

1396/11/03 – Edu.bojnourdiau.ac.ir

طراحی الگوی مطلوب برنا درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی

مقد برنا درسی معنوی به معنای القای معنویت از طریق محتوا و برنا های درسی است این برنا درسی علاوه بر منطقی بارآوردن دانش آموزان دست یافتن آنان به احساس عمیق تر و پربارتر را فراهم می کند این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب برنا درسی معنوی

1396/11/03 – Jfmh.mums.ac.ir

ارائه الگوی برنا درسی مهارت های فکری تفکر خلاق و تفکر

نتایج نشان دادکه از نظر متخصصان برنا ریزی درسی در طراحی برنا درسی مهارتهای فکری دانشجویان مقطع کارشناسی باید به اهداف شناختیدانش فهم کاربرد تجزیه ترکیب و ارزشیابی عاطفی توجه پاسخ ارزشگذاری سازماندهی ارزشها و تبلور

1396/11/03 – Iaujournals

رویکرد تلفیقی به برنا درسی رویکردهای پژوهشی در علوم

نتایج پژوهش مبین این است که برنا درسی تلفیقی شامل برداشت های متفاوتی از سوی متخصصان برنا ریزی درسی است که جهت اجرای الگوهای برنا درسی تلفیقی علاوه بر داشتن دانش ومهارت لازم در فرایند طراحی واجرا باید الگوهای مربوط منطبق با

1396/11/03 – Rassjournal

فناوری برنا درسی

هوالعلیم رشته ی مطالعات برنا درسی با حدود یک سده سابقه یکی از رشته های پویا نظریه خیز و کاربردی در حوزه ی تعلیم و تربیت است طراحی و توسعه ی برنا های درسی مستلزم بهره گیری از یافته های طیف وسیعی از رشته های علمی همچون روان شناسی

1396/11/03 – Jct.birjand.ac.ir

الگوی برنا درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنا درسی ابتدایی

الگوی برنا در سی تلغیقی الگوی ۴ برنا درسی تلفیقی ۵ مشتمل بر اصول ۶ ارکان ۷ و مراحل اجراست که حاصل بررسی منابع موجود و پیشینه ادبی و تجربی در زمینه تلفیق برنا درسی است به منظور طراحی الگوی برنا درسی تلفیقی

1396/11/03 – Tlr.shahed.ac.ir

ال گوی

است که هدف از اجرای آن1در این زمینه »طراحی آموزش ی انگیزشی کلر ایجاد انگیزش در یادگیرندگان برای یادگیری بیشتر است که هم در تهیه و تولید برنا های درسی و هم در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد در این مقاله این الگو به منظور استفاده در مرحلة

1396/11/03 – Hmizan.ir

مدل های برنا درسی و تعاریف SlideShare

2 ایجاد کلاس 9 توسعه دوره هدف شرح 6 تعیین هسته توانایی 5 توسعه کارایی WIDS ویسکانسین آموزشی طراحی سیستم طبیعت nonrational رویکرد غیر فنی مفروضات برنا درسی تکامل 1 ارزیابی جایگزین ارزیابی روش های فعلی

1396/11/03 – Slideshare

اصل مقاله 255 K

30 ٻ ا ٺ اج رد ا ده در ا ب دا ی ا ی در و آن ا ای ٺ و ب را ی ا آ ه ٺ ا ٺ ده از ا ٺ ار ات ر ن و در در ره د آ ه

1396/11/03 – Jte.srttu.edu

تاملی به جایگاه نیازسنجی در برنا درسی آموزش عالی

ع ا ی ز را ان ن و ی ا و و در در آ زش را رد وا وی ار د ه ز در در ا ده ده از ز ا اری و ای ا اف و او ای ر ی و ارز در ا ت ه ل 1965

1396/11/03 – Uteq.ut.ac.ir

برنا درسی روایت پژوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان دانشگاه

5 9 69 104 URL httpcstpkhuacirarticle 1 2640 fahtml سراجی فرهاد کرمی زهره معروفی یحیی برنا درسی روایت پژوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان طراحی الگوی برنا درسی دوفصلنا نظریه و عمل در برنا درسی ۱۳۹۶

1396/11/03 – Cstp.khu.ac.ir

« رساله دکتری » طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنا درسی دروس

6 جولای رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی برنا ریزی درسی » عنوان پژوهش طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنا درسی دروس حقوق مقطع کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی استاد راهنما دکتر عزیزاله

1396/11/03 – Hvm.ir

وا ری د ز دانشگاه پیام نور کرج

ان ر ا ا ی ا دن ی در در م آ زش ا ان 1387 1391 ر ار م ر ی در دا ه آز ادا وا ان ی ان ن ر و ی و ی و ان ا ق در ارس ا و 1380

1396/11/03 – Karaj.alborz.pnu.ac.ir

مقالات کورش فتحی واجارگاه

۱۰ تلاش برای تبیین حدود و ثغور رشته برنا ریزی درسی به مثابه یک حوزه تخصصی مجله رشد تکنولوژی آموزشی ۱۱ طراحی الگوی نیاز سنجی برنا درسی فصلنا علمی پژوهشی تعلیم و تربیت ۱۳۷۷٫ ۱۲ حدود و ثغور برنا درسی و آموزش مجله مدرس

1396/11/03 – Kouroshfathi

وا وی ا ی در زه در ا م ه ر پژوهش نا مبانی

13 ه و د روزا ون ان و ز ی د ای ا ا ی و ب در زه در م ا در ان و م ا و درک آن ی آن ا دازی و د ا رو رو

1396/11/03 – Fedu.um.ac.ir

فایل word واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنا درسی نقدی بر

26 فایل word واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنا درسی نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنا درسی دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل word

1396/11/03 – Powerpoint

برنا موبایل بانک جامع سوالات پیام نور بانک سوالات پیام

بر اساس کدام الگوی برنا درسی سهیم شدن در طراحی و اجرای تجارب آموزشی سبب یادگیری پایدار می گردد 1 الگوی مبتنی بر موضوعات درسی 2 الگوی مبتنی بر شایستگی های خاص و تکنولوژی 3 4 الگوی مبتنی بر صفات و فرآیندهای انسانی

1396/11/03 – Pnuapp.ir

تحقیقی الگوهای طراحی برنا درسی

منظورازطرح برنا درسی شکل مدون ویا ساختاربرنا درسی استبه لحاظ تاریخی سه منبع اطلاعاتی برای برنا ریزی درسی شناسایی شده است که هرکدام بعنوان مبنایی درتصمیم گیری بکار میرود 1 موضوعات درسی 2 دانش آموزان 3 جامعه هرچندبسیاری

1396/11/03 – Jamshidimaster

«برنام درسی بین رشته ای در آموزش عالی» منتشر شد خبرگزاری

10 جولای عنوان فصل پنج ام کتاب «طراحی الگوی برنا درسی بین رشته ای کارشناسی علوم اجتماعی» است که به طراحی یک الگوی برنام درسی بین رشته ای اختصاص داده شده است این طراحی الگو مبتنی بر مبانی نظری ای است که در الگوی نظری

1396/11/03 – Mehrnews

طراحی الگوی برنا درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از

هدف از انجام این تحقیق «طراحی الگوی برنا درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنا درسی کارآفرینی و مربیان» است این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی به لحاظ ابزار از نوع ارزشیابی و روش انجام آن

1396/11/03 – Journals

ارا ا ی را ی و در ا س ر

ه ا و ف ر ان آ ا ی ت دا ه آزاد ا وا ن از ر ی ا ر ی در ا م ا س ط ت و ه ه ا ی را ی و در ای ا ده ا ی ت ا دد و و ز ای

1396/11/03 – Journals

مطالعات برنا درسی الگوهای طراحی برنا درسی

13 الگوهای طراحی برنا درسی منظور از طرح برنا درسی شکل مدون و یا ساختار برنا درسی می باشد سازمان یا ساختار برنا درسی به موجب دوگونه تصمیم گیری در دو سطح مختلف به هنگام تکوین برنا شکل می گیرد سطح فراگیر یا عام که

1396/11/03 – Curriculumstudies

سواد برنا درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات

این برداشت هم دارای قدمتی طولانی است حداقل میتوان به دیدگاه تابا 1962 در زمینه الگو برنا درسی اشاره کرد که برخلاف درسی آموزش عالی مطرح میکند توزیع قدرت و مرجعیت در تولید برنامههای درسی طراحی برنا درسی براساس اقتضائات بومی

1396/11/03 – Icsajournal

مقاله نشریه طراحی و اعتباربخشی الگوی برنا درسی چندفرهنگی

چکیده هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی ویژگی های الگوی مطلوب برنا درسی چند فرهنگی در دوره ابتدایی تعلیم و تربیت عمومی در ایران است برای این منظور با توجه به نوع نگاه آیزنر به ماهیت برنا درسی به عنوان فرایندی پویا دیالکتیکی و

1396/11/03 – Elmnet.ir

دانشجویان برنا ریزی درسی بیرجند طراحی برنا درسی

ویژگی های طرح و الگو الگوباید بر تصمیم گیری های آگاهانه و روشن بینانه مبتنی باشد الگوی برنا ریزی درسی که درنهایت انتخاب میشود باید بر هدف ها و نتایج مورد نظر برنا منطبق باشدپس از انتخاب طرح باید با عوامل و عناصر برنا به طریقی که

1396/11/03 – Mcbu90.blogfa.com

الگوی برنا درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنا درسی

22 چکیده هدف از این پایان نا بررسی تاریخچه تلفیق تعاریف مختلفی از برنا درسی تلفیقی اصول تلفیق انواع و نگران کننده ی فاصله ی بین دنیای آموزش و دنیای کار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه های طراحی و اجرای برنا های درسی را

1396/11/03 – Hapst.ir

ا ر ب ی ل در ی در ی د

در رد ان ی در دوره ا ٺ ا ٻ ٻ ٺ ی ٻ ی در 72 « ا ی » و در 3 « ٻ رو ٯ » ا ٺ ص ا 2 ا ی در ی ای ا ا ر ا ا ٯ ٺ ا ٺ س ر ن

1396/11/03 – Sbq.abhariau.ac.ir

طراحی الگوی برنا درسی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره

تحقیق حاضر که در پی ارائه الگوی مطلوب برنا درسی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دور راهنمایی تحصیلی است از نوع کاربردی و با روش توصیفی انجام شده است جامعه آماری این تحقیق تفکرات و اندیشه های صاحب نظران درباره تربیت شهروندی و

1396/11/03 – Jearq.riau.ac.ir

الگوی برنا درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه ای

ی آ ز را ا و ار ط و ی د ی را ی رد ز ا ل ٻ ا 57 ا ی در د ا ارد ای ا ای در ا ای ا ارد ای ا ی م د م آ ز ٯ و ٻ ای د ٺ در ٺ ه

1396/11/03 – Exceptionaleducation

وزان ا ن علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

1 در ا ده از ٺ و ر ا ده از ا و ب و ٻ دک و ٺ م ر د و ر د ن د ن در ا ا دد واژه ی ی ا و ا ی ی د ی ا و ا

1396/11/03 – Education

تدوین چارچوب ارزشیابی برنا درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته

مقد تاکنون الگوهای متعدد ارزشیابی برنا درسی پزشکی توسط صاحب نظران مختلف طراحی و اجرا شده است تحقیق حاضر با فرا تحلیل آنها به تدوین چارچوب ارزشیابی برنا درسی دوره فیزیوپاتولوژی با تأکید بر مدل تین پرداخته است مواد و روش ها

1396/11/03 – Ijvlms.ir

طراحی الگوی برنا درسی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره

تحقیق حاضر که در پی ارائه الگوی مطلوب برنا درسی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی است از نوع کاربردی و با روش توصیفی انجام شده است جامعه آماری این تحقیق تفکرات و اندیشه های صاحب نظران درباره تربیت شهروندی و

1396/11/03 – Sid.ir

مؤسسه آینده روشن طراحی الگوی برنا درسی معنوی در راستای

15 طراحی الگوی برنا درسی معنوی در راستای تربیت زمینه ساز راهبردها و راهکارهای اجرایی آن مسعود مرادی میرمحمد سیدکلان لیلا عیاری چکیده این نوشتار که از نوع تحقیق بنیادی و با روش کیفی انجام شده در پی ارائ الگوی مطلوب برنام

1396/11/03 – Intizar.ir

الگوهای طراحی برنا درسی پایگاه مجلات تخصصی نور نورمگز

محمود مهر محمدی مجله تعلیم و تربیت پاییز و زمستان 1367 شماره 15 و 16

1396/11/03 – Noormags

معلم راهنما49 سازماندهی محتوای برنا درسی با تاکید بر رویکردهای

مقد فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته و یا ایجاد و ارتقاء نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد که این مهم در چارچوب و برنا ای برآمده از یک نظام رشته ای با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم

1396/11/03 – Moallameabtadaiy

استخوانی شدن برنا درسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

برنا درسی مخفی در طولانی مدت می تواند بر رفتار دانشجویان تاثیر بگذاردالگو پذیری برنا درسی طراحی شده تدریس شده با اینکه طراح برنا درسی انتظار دارد این برنا طبق طرح و نقشه اولیه آموزش داده شود ولی بعضی اوقات تدریس اساتید با آنچه

1396/11/03 – Nkums.ac.ir

محمود مهرمحمدی ویکی پدیا دانشنامهٔ آزاد

مهرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه استاد و دارای مدرک دکترای برنا درسی و آموزش می باشد نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارایه برنا درسی تربیت معلم فکور ۱۳۸۵ الگوی تدوین برنا های درسی مبتنی بر

1396/11/03 – Fa.m.wikipedia.org

کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک و لباس مجلسی

پیشنهاد گروه فرهنگ و هنر برنا آموزشی و درسی دوره طراحی و الگوسازی پوشاک لباس مجلسی و خانگی را مطرح و دوره ی کارشناسی حرفه ای طراحی و الگو سازی پوشاک گرایش لباس مجلسی و خانگی یکی از دوره های آموزش علمی است ضرورت و اهمیت

1396/11/03 – Curriculums

الگو برنا ریزی درسی دهم deltagig دلتا گیگ

ریاضی دهم الگو tizland کتابهای درسی رشته طراحی دوخت دهم هنرستان سال ۹۶ ۹۷ جدید پکیج آموزش ریاضی یازدهم دهم آموزش تستپاسخ الگو ریاضی دهم tizland جزوه کامل مجموعه الگودنباله ها فصل اول ریاضی دهم الگوی خطیغیر خطی ریاضی آسان با طعم نعنا دهم

1396/11/03 – Deltagig

دکتر محمود مهر محمدی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مهرمحمدی و دیگران ١٣٨٧ روش شناسی مطالعات برنا درسی سمت ایزان 10 مهرمحمدی ١٣٨٧ باز اندیشی فرایند یاددهی یادگیری با اصلاحات مدرسه ایران مقالات داخلی چاپ شده 1 ١٣٦٩ 39 الگوهای طراحی برنا درسی ام اف کلاین ترج فارسی 39 فصلنامة

1396/11/03 – Rie.ir

الزامات طراحی برنا درسی رشته طراحی صنعتی در ایران

با توجه به قدمت 30 ساله ی آموزش طراحی صنعتی در ایران و گذشت 18 سال از آخرین برنا درسی مصوب این رشته ضرورت طراحی برنا درسی جدید برای این رشته وجود دارد پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل اثرگذار بر طراحی برنا درسی رشته طراحی

1396/11/03 – Vaa.journal.art.ac.ir

ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنا های درسی آموزش

ارز ا ی ز آ ز و ا ی در آ زش ی ر دی در ری ا ا ان 1371 1380 آ زش ر دی آب و ق د ی ر ا دا ه دو ه آ ز ی ر دی آ ز ف ا د

1396/11/03 – Irphe.ac.ir

برنا درسی ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی اسلام و

16 نیل به الگوی برنامة درسی تربیت اخلاقی مبتنی بر تعالیم دینی که هدف اصلی تحقیق است می تواند نیل به طراحی برنامة درسی جامع در زمینه تربیت دینی را فراهم سازد این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع

1396/11/03 – Eslampajoheshha

طراحی الگوی برنا درسی مبتنی بر شایستگی دانشجو معلمان

یافته های یک پژوهش منجر به طراحی الگوی برنا درسی مبتنی بر شایستگی در قالب عناصر سیاسی اجتماعی فنی و حرفه ای و محتوایی برطبق طرح واره مفهومی quot گودلد quot شد به گزارش ایسنا منطقه اصفهان عفت پیری دانشجو دکتری تخصصی رشته برنا

1396/11/03 – Isfahan.isna.ir

ط ا در را Curriculum ان و ن زه

ط ا در ان و ن زه در از ى ا ا ت در Curriculum را دو ط ا و ط ار ا ھ ى ز ھ اى ٻ در ٯ ا ٺ س رو دھٺ ى ٻ ع ٻ ر ا ٻ ى ت ا ا ا ا

1396/11/03 – Talif.sch.ir

مقدمات برنا ریزی درسی مادسیج

الگوی کلاسیک تعیین هدفهای کلی آموزش طراحی وتدوین برنا درسی اجرای برنا درسی ارزشیابی اجرایی الگوی استقرایی شناسایی منابع روشها وابزار جمع آوری اطلاعات تعیین یک یا چند منبع روش وابزار مناسب جمع آوری اطلاعات تکنیک وطبقه

1396/11/03 – Madsg.com

بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنا درسی تربیت اقتصادی

به رغم اهمیت تربیت و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی برای دانش آموزان این مهم به طور شایسته مورد توجه نبوده است در این پژوهش به این پرداخته شد که مبانی دینی اقتصاد مقاومتی به منظور طراحی الگوی برنا درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد

1396/11/03 – Rahyaft.info

نظرگاه ها رویکردها و الگوهای طراحی برنا درسی تربیت بدنی دوره

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های علوم تربیتی نقش موثری در تحقق اهداف تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ایفا می نماید تربیت بدنی دارای آثار و فواید جسمانی شناختی و اجتماعی فراوانی است که نقش و جایگاه آن را در نظام آموزشی توجیه می نماید

1396/11/03 – Jontoe.alzahra.ac.ir

دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان درباره برنا های درسی رشته های

قلم رو از جمل ه طراح ی دورهبرنام ه درس ی ارای ه دوره برنام ه درس ی ارزیاب ی محی ط یادگی ری و غی ره م ورد اس تفاده ق رار داد وول ف و هم کاران ص 3 ب ا ای ن توصی ف ارزش یابی برنا ه ای آموزش کش اورزی ک ه با هدف بهب ود برنام ه ی ا ارای ه رهنموده ای

1396/11/03 – Itvhe.areo.ir

ارائه الگویی نظری در برنا درسی آموزش حرفه ای براساس فلسفه

ژ ژ ۱۳۸۸ ٯ ٻ ۱٠4 ۸۲ ۱4 ۱۳ 4

1396/11/03 – Qaiie.ir

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی براساس الگوی برنا درسی مذاکره ای

27 از این رو در این الگو امکان بیشتری برای تمرکز زدایی از نظام آموزش متوسطه فراهم می آید این مقاله سعی دارد به گونه ای بیان نماید که چگونه می توان برنا درسی متوسطه را به گونه ای طراحی کرد که امکان مذاکره و چالش های فکری بین دانش

1396/11/03 – Harfeakhar

ویژگی ها و ضرورت های تدوین برنا درسی چندفرهنگی در ایران

ضرورت طراحی برنا های درس ی چندفرهنگ ی را از دو بعد »فراملی« و »ملی« مستدل س ازد در مورد ضرورت های فراملی وجهانیِ ه افراد یکسان است ولی الگوهای زندگی درک مفاهیم و سبک های یادگیری آنها ویژه و معین اس ت بنابراین انسان ها موجوداتی

1396/11/03 – Sccr.ir

مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنا درسی نظام آموزش عالی

9772 برخی دیگر از پژوهش ها به تأثیر تکنولوژی هاا بر طراحی برنام درسی و شکل برنا های درسی جدید استفاده شود ج دانش نوآوری 15 مراحل توجّه و سطح استفاده بخش هایی از الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه هستند که اطالعاتی را در مورد

1396/11/03 – Journalie

دو فصلنا نظریه و عمل در برنا درسی شماره 9 Magiran

مفهوم پردازی دانش قدرتمند بر اساس نظریه برنا درسی دانش بنیان مایکل یانگ علی زند قشلاقی دکتر محمود مهرمحمدی برنا درسی روایت پژوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان طراحی الگوی برنا درسی فرهاد سراجی زهره کرمی یحیی

1396/11/03 – Magiran.com

مطالعات برنا درسی آموزش روانشناسی فصل 5 طراحی برنا درسی

درباره ی عناصر یا اجزای برنا درسی میان صاحب نظران برنا ریزی اتفاق و اجماع وجود ندارد و دامنه وسیعی را از یک تا نه عنصر در بر می گیردمثلا آیزنر عناصر برنا درسی درسی را شامل هدف محتوا انواع فرصت های یادگیری سازماندهی محتوا روش ارائه

1396/11/03 – Mahabadedu

طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنا درسی مساله محور در

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنا درسی مساله محور برای دانشگاه های الکترونیکی بود روش ها این پژوهش ترکیبی اکتشافی کمّی در میان کلیه 117 عضو هیات علمی مراکز آموزشی دارای دوره های الکترونیکی شهر تهران انجام شد

1396/11/03 – Edcbmj.ir

طراحی برنا درسی متعادل ریزی درسی فطری و معنوی با رویکرد

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای طراحی برنا درسی و نقد آنها و طراحی برنا درسی متعادل با رویکرد فطری و معنوی صورت گرفته است رویکرد مطالعه کیفی و روش پژوهش تحلیلی از نوع تحلیل محتوا بوده است جامعه مورد مطالعه تمام منابعی بود که در این

1396/11/03 – Journals

برنا ریزی درسی و تحصیلی معرفی رساله های دکتری quotمطالعات

دانشگاه تربیت معلم تهران 1 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنا های درسی تربیت معلم و ارایه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنا های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات محسن آیتی راهنما دکتر محمد عطاران 1385 2 ارائه الگوی مطلوب طراحی

1396/11/03 – Issa65.blogfa.com

در ا دی ا ی

29 ه ف ا ا دی ا ی ی در ٻ د ٺ ای ٻ ا ف از روش و « و ی ا دی » ا ده ا ر ذ ن ده در ل ا « ر architect » ا ا ه آل د ی دن ا

1396/11/03 – Criticalstudy

اهداف و ضرورت ارزشیابی برنا درسی و الگوهای آن

ارزشیابی از برنا درسی 4 فرایند دارد ارزشیابی قبل از برنا ریزی یا نیاز سنجی برای سنجش محورهای اساسی برنا درسی و ناظر بر تعیین اهداف و مقاصد برنا درسی از منابع مربوطه است ارزشیابی تکوینی یا ارزشیابی در زمان طراحی تدوین

1396/11/03 – Pantajournals

طراحی الگوی برنا درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی

21 هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی در طراحی برنا درسی نظام آموزش عالی ایران بوده است برای ارائه الگوی طراحی برنا درسی آموزش ترکیبی از روش پژوهش داده بنیاد استفاده شده است هدف روش

1396/11/03 – Tnews.ir

برنا درسی تربیت معلم دوره ابتداییارائ الگویی همسو با سند

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنا درسی تربیت معلم دوره ابتدایی همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با روش پژوهش هنجاری و از طریق تحلیل محتوای کیفی داده ها انجام یافته است بدین منظور پیشینه نظری و پژوهشی مبانی برنا درسی

1396/11/03 – Te-research

الگوی بهینه برنا درسی برای دوره پیش از دبستان

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بهینه برنا درسی برای دوره های آمادگی و مقایسه آن با وضع موجود انجام گرفته با توجه به این که در ایران برای دوره آمادگی الگوی نسبتا جامع که دارای چهارچوب و سرفصل های مشخصی باشد و بتواند به ه جوانب کودک توجه نماید

1396/11/03 – Jinev.iaut.ac.ir

پرتال جامع علوم انسانی الگوهای طراحی برنا درسی

روانشناسی gt آموزش و پرورش gt برنا ریزی درسی gt اصول و روشها کد مطلب 167460 تاریخ انتشار مطلب 1367 تعداد نمایش 4321 الگوهای طراحی برنا درسی محمود مهرمحمدی فایل تمام متن الگوهای طراحی برنا درسی نوع PDF حجم 559KB منابع نشریه

1396/11/03 – Ensani.ir

طراحی الگوی برنا درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان

3 اهداف محتوا روشهای تدریس و شیوه های ارزشیابی برنا درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به رویکرد جامع قرآنی چگونه باید تعیین شوند

1396/11/03 – Shoaresal

مقاله الگوهای برنا ریزی درسی

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله الگوهای برنا ریزی درسی نمایش داده می شود علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می موضوعاتی شامل نقش بدن و رابطه آن با فضا زمان نیرو و حرکت برای طراحی این الگو استفاده می شود

1396/11/03 – Bankmaghale

نظرگاه ها رویکردها و الگوهای طراحی برنا درسی تربیت بدنی دوره تحقیقی الگوهای طراحی برنا درسی الگوی طراحی برنا درسی وارونه در آموزش عالی mahmoud طراحی الگوی برنا درسی مبتنی بر شایستگی دانشجو معلمان

Criticalstudy Icsajournal Hmizan Jontoe Jamshidimaster Qaiie Jcr Academia D-sabzevar Education Tabrizu Journals Journalie Isfahan Rahyaft